Strukturutredningen

Strukturutredningen föreslår avskaffande av flerpastoratssamfälligheterna

En förenklad organisation och ledning föreslås för samfälligheterna inom Svenska kyrkan. Ansvaret för det långtidsplanerade underhållet av kyrkobyggnader flyttas till stiften. Nu vill man slopa kravet om en huvudgudstjänst per vecka i församling som ingår i pastorat, medan huvudgudstjänstkravet kvarstår i självständiga församlingar.

Detta och ytterligare förslag lämnar Strukturutredningen i betänkandet “Närhet och samverkan” som nu går ut på remiss. Strukturutredningens betänkande har nu lämnats till Kyrkostyrelsen. Till och med i början av december i år kommer nu en andra remissomgång att genomföras.

Utredningens uppdrag
Strukturutredningen har haft Kyrkostyrelsens uppdrag att komma med förslag till förenklingar i organisationen på lokal nivå inom Svenska kyrkan. I uppdraget har ingått att förslagen kan ge konsekvenser även på stifts- och nationell nivå.

Kravet om huvudgudstjänst tas bort
För församlingarna innebär utredningens förslag att kravet om en huvudgudstjänst i veckan tas bort för församlingar som ingår i ett pastorat, medan kravet kvarstår för självständiga församlingar. Istället ska det av församlings- eller pastoratsinstruktionen framgå i vilken omfattning huvudgudstjänst skall firas. Kyrkoråden i ett pastorat ska i framtiden benämnas församlingsråd och de ska ha en gemensam församlingsinstruktion för hela pastoratet.

Kyrkobyggnaderna
Äganderätten för kyrkorna ska även i framtiden ligga kvar lokalt på församlingarna. Utredningen föreslår däremot att ansvaret för vård och underhåll samlas hos stiften, detta för att möjliggöra att de kyrkoantikvariska medlen ska användas för de kyrkobyggnader där de gör mest nytta. Genom ett samlat ansvar för underhållet inom stiften får stiften en bättre överblick och små församlingar befrias från ansvaret.

Ökad administrativ samverkan
Utredningen föreslår att arbetet med gemensamma administrativa system för kyrkan intensifieras och vidareutvecklas. I förslaget öppnas upp för att stiftens främjande och tillsyn även skall omfatta förvaltningsfrågor.

Enklare lokal organisation
Strukturutredningen föreslår en enklare organisation för Svenska kyrkan på lokal nivå, byggd på endast församlingar och pastorat. Dagens 35 flerpastoratssamfälligheter föreslås övergå till att bli pastorat fr o m 1 januari 2014. Det innebär att frågor som rör verksamhet och resurser hålls samman och en kyrkoherde skall vara chef över all verksamhet, även begravningsverksamheten. Det skall i förslaget endast få finnas ett direktvalt organ på lokal nivå, antingen ett kyrkofullmäktige i en församling eller ett kyrkofullmäktige i ett pastorat.

Begravningsverksamheten
Strukturutredningen kommer inte med några förslag för begravningsverksamheten. I betänkandet från den statliga begravningsutredningen föreslås bland annat att det från 2018 endast skall finnas en huvudman per kommun. Dessa frågor överlämnas nu till Kyrkostyrelsen.

Hans Persson
Vice ordförande
Sveriges Kyrkokamerala förening